CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VẠN AN

MARKETING MANAGER

các đầu việc chi tiết

  • Vận hành, phân bổ chiến lược, nhiệm vụ cho các cấp nhân sự
  • Lập kế hoạch Marketing ngắn hạn – dài hạn, tổng thể đến thực thi..
  • Report đánh giá hiệu quả kinh doanh, đề xuất phương án … 

Cùng tham khảo vài Plan thiên đã dùng cho An House Spa 


  • Hỗ trợ CEO kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư cho công ty

Cùng tham khảo checklist kêu gọi đầu tư 


  • Lên kế hoạch sản xuất – Quản trị Creative Media cho các công ty con thuộc tập đoàn (An House Spa, An Academy, An Retreat…)

Cùng tham khảo những thành quả của Thiện trong kế hoạch Media 

Không chỉ cho Spa, Thiện còn lên brief, Storyboard… Cho các hoạt động khác cho công ty, ví dụ như chuyến An Retreat bên dưới đây…

Còn đây là Plan của chuyến Retreat để có được một sự kiện thành công tốt đẹp mời bạn tham khảo